ACTUEEL
Op deze pagina verschijnen mededelingen van het bestuur en berichten over actuele kwesties.

 

Besluiten ALV van 16 november

Op  de vervolgvergadering van de ALV zijn de twee nog aan de orde zijnde besluiten aangenomen; Het gaat om het voorstel van het bestuur voor de finaciering van de nieuwe liften en het vaststellen van de begroting 2021.

Hieronder volgt de integrale tekst van het besluit m.b.t. de liften: De volledige tekst is terug te lezen door op de knop te klikken
 

Gezien het MJOP zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van 16 juni 2020, alsmede de stand van de financiële reserve van de VvE (Ondersplitsing Woningen) en de verwachte investeringen voor instandhouding van het monumentale pand,

Gezien eveneens het besluit 2 van de Vergadering van 29 oktober 2020, 
 

Gelet op artikel 38, lid 7, Modelreglement 1992:

  • stelt een extra voorschotbijdrage van de eigenaren gezamenlijk vast ten belope van € 185.000,00.
     

gelet op artikel 2, lid 3, Modelreglement 1992

  • bepaalt dat eigenaars verplicht zijn bij te dragen conform ieders breukdeel en dat deze bijdragen tegen uiterlijk 31 januari 2021 voldaan dienen te worden,

  • draagt het Bestuur op de inning van de extra voorschotbijdragen zonder uitstel uit te voeren.

    Je kunt het wachtwoord gebruiken dat ook toegang geeft tot de ledenpaginas, (geen hoofdletters deze keer)

ALV (Tweede Vergadering) 16 november 2020

De vergadering is een tweede vergadering als bedoeld in artikel 38.6 van het modelreglement. Deze vergadering zal uitsluitend zijn gewijd aan het nemen van die besluiten die in de vergadering van 29 oktober 2020 niet rechtsgeldig konden worden genomen wegens het ontbreken van het quorum van 2/3 van de eigenaren. Deze quorum eis geldt voor deze vergadering niet. De voorgelegde besluiten zullen echter wel met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen moeten worden aangenomen.
De stukken zijn tot 1 december te lezen door op de knop te klikken. Je kunt het wachtwoord gebruiken dat ook toegang geeft tot de ledenpaginas, (geen hoofdletters deze keer)
 

Uitslag ALV 29 oktober 2020

Uitslag ALV van donderdag 29 oktober 2020.

Opkomst: Met 785 van de 1315 stemmen was 59,7% van de stemmen aanwezig (inclusief machtigingen).
Een geweldige opkomst, waardoor voor de meeste besluiten op de agenda rechtsgeldig besloten kon worden.

Dit was de agenda:
1. Vaststellen notulen ledenvergadering 16.06.20
2. Voorstel van het Bestuur ter vervanging van de liften
3. Voorstel van het Bestuur voor de financiering van de liften
4. Addendum bij het MJOP (juni 2020)
5. Begroting 2020
6. Begroting 2021

Alleen de voorstellen onder agendapunt 3 en 6 zijn (nog) niet aangenomen omdat er minder dan dan 2/3e van de stemmen aanwezig was. Vanwege het zwaarwegende karakter van deze besluiten zal een tweede vergadering worden belegd waar Besluit 3 en Besluit 6 nogmaals ter stemming worden gebracht.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat van alle ontvangen stemformulieren slechts een enkeling had tegengestemd (voor Besluit 3) en/of zijn/haar stem had onthouden. Met andere woorden: van iedereen die na de vergadering een stemformulier heeft verstuurd was er bijna een unanieme meerderheid voor alle besluiten.

De tweede vergadering is gepland op maandag 16 november 20.00 uur. Je ontvangt zo spoedig mogelijk de uitnodiging met de agenda.


 

Vervanging van de liften

Zoals eerder medegedeeld, heeft het bestuur zich met ondersteuning van de Technische Commissie (TC), beraden over de liften en de vraag of deze al dan niet vervangen moeten worden.

Na onderzoek van de opties en van de ontvangen voorstellen voor revisie of vervanging is de TC tot de conclusie gekomen dat een vervanging en installatie van nieuwe liften de voorkeur heeft.  

Het Bestuur heeft dit advies overgenomen en zal daartoe binnenkort een besluit aan de ALV voorleggen. Appartementseigenaren hebben daarover een mail ontvangen die je hier>>> kunt downloaden.
De financiering vraagt nadere aandacht. De reserves van de VvE zijn niet toereikend om deze investering te bekostigen. Maar hoe dan ook zal een herziening van de eigenaarsbijdragen noodzakelijk zijn om te bereiken dat de in de komende jaren noodzakelijke investeringen gefinancierd kunnen worden. Rekening houdend met zowel het gewicht van de te treffen besluiten, als met de beperkingen van COVID-19, nodigt het Bestuur daarom uit tot deze informatieve bijeenkomst, waarin een en ander kan worden toegelicht en uw vragen aan de orde kunnen komen zodat onduidelijkheden zoveel mogelijk voor de ALV kunnen worden opgehelderd.

Op Woensdag 7 oktober, van 19h30 – 21 uur zal een digitaal vooroverleg plaatsvinden, waarna op Donderdag 29 oktober 2020, van 19h30 – 21h30 een digitale besluitvormende vergadering plaatsvindt. Je vind alle informatie in de e-mail en in de bijbehorende stukken: het advies opstelling liften >>> en het financieringsplan meerjarenonderhoud >>>

Please reload