top of page

Groenvisie voortgang (of niet)

Zoals eerder op deze plek gecommuniceerd is er dit jaar - zeer tot ons ongenoegen - een stilstand ontstaan in de Vergroeningsplannen voor de Lloyd- en Mullerpier. Na het laatste overleg in nov. 2022 tussen landschapsbureau Felixx, de Gemeente en bewoners is door de eerste een inventarisatie gemaakt tezamen met een begroting; deze zijn ingediend bij de betrokken wethouder. Vervolgens was er lange tijd radiostilte totdat wij te horen kregen dat het plan (schetsontwerp en visie) in maart dit jaar door de Gemeente tijdens een Rayonraad-vergadering was afgewezen op grond van tamelijk onduidelijke argumenten. Het zal duidelijk zijn dat wij, samen met de andere leden van de klankbordgroep die de overige VVE’s vertegenwoordigd geen genoegen hebben genomen met alleen een afwijzing. Op 25 oktober j.l. heeft daarom een overleg plaatsgevonden teneinde de situatie te evalueren en te bepalen wat mogelijk en haalbaar is, op welke termijn en op welke manier. Bij dit overleg waren twee ambtenaren (Stads Ontwikkeling en wijkmanager) aanwezig. De argumenten voor afwijzing lijken kort de volgende: er ligt een politieke keuze om aan dit plan/lokatie geen budget te besteden. er is te weinig menskracht voor uitvoering en begeleiding. andere plannen elders in de stad zijn urgenter. De Gemeente heeft toegegeven dat de gehele procedure niet geheel correct is verlopen; er wordt nu onderzocht op welke wijze en tegen welke kosten er toch invulling gegeven kan worden aan de noodzaak en wensen tot vergroening. Dat heeft voor nu geresulteerd in de volgende afspraken: er is budget voor de z.g. IP’s (inrichtingsplannen) zoals deze al zijn voorzien voor de buitenruimtes van projecten in ontwikkeling. (lees SAWA, Lloydyard, Babel, Stack etc.) er wordt gezocht naar financiële ruimte om dit aan te vullen. er wordt onderzocht of e.e.a. kan worden samengevoegd met plannen/afspraken voor andere werkzaamheden. (b.v. riolering) er is duidelijk aangegeven dat bewoners bereid zijn te participeren in aanleg en onderhoud, met een faciliterende rol voor de Gemeente. afspraken: voor eind november dit jaar vindt een vervolggesprek plaats op basis van het SO van Bureau Felixx. Dan wordt tevens duidelijk gemaakt welk budget beschikbaar is. aangeven wat bewoners zelf kunnen en willen doen. zorgen voor een betere communicatie tussen klankbordgroep van de twee pieren (beide groepen zijn nu samengevoegd) en Gemeente.

Martin Pot en Piet de Jonge.


Comments


bottom of page