top of page

Ledenvergadering 30 mei 2023

woensdag 31 mei 2023 20:00 uur bij Trattoria Sophia, Lloydstraat 1a, Rotterdam


Agenda:  1. Opening en vaststellen aantal rechtsgeldig stemmen.

  2. Vaststellen agenda Aanvullende agendapunten kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de vergadering worden ingediend.

  3. Ingekomen stukken en mededelingen Ingekomen stukken Mededelingen van het bestuur.

  4. Verslag bestuur over 2022.

  5. Vaststellen notulen laatste Algemene Ledenvergadering d.d. 30 november 2022 en 15 december 2022.

  6. Vaststellen jaarrekening 2022 Verslag kascommissie Bespreken en vaststellen jaarrekening 2022 Bestemmen exploitatieresultaat Decharge bestuur boekjaar 2022.

  7. (Her)benoeming kascommissie.

  8. (Her)benoeming bestuur Afscheid voorzitter: Onze voorzitter Christian Bakker heeft, zoals reeds eerder is gemeld, zijn taken als voorzitter per 1 april 2023 beëindigd. Met dank voor zijn inzet gedurende de afgelopen 2 jaar.

  9. Rondvraag 10. Sluiting

Commentaires


bottom of page