top of page

online Algemene Ledenvergadering op 29 nov. 20.00 uur

Op 2 november 2021 heeft een algemene vergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering waren onvoldoende stemmen aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Om alsnog rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen is een tweede vergadering uitgeschreven. Deze tweede vergadering zal uitsluitend bestaan uit het behandelen van de verschillende voorstellen zoals opgenomen in de agenda.

De agenda is als volgt:


  1. Opening en vaststelling agenda

  2. Notulen vorige vergadering en vaststellen quorum a. Vaststellen meerderheid (aanwezigheid en/of via machtiging) b. Vaststellen notulen vergaderingen d.d. 11.5.2021 en 7.06.2021 (AV 21/1) Besluit 1

  3. Algemene punten a. Mededelingen en ingekomen stukken (geen besluit) b. Tussentijds verslag van het bestuur over lopende zaken (AV 21/2) (geen besluit)

  4. Begroting 2022, Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) en vaststelling eigenaarsbijdrage a. Toelichting financiële situatie en begroting 2022 (AV 21/3) b. Vaststelling addendum MJOP Besluit 2 c. Vaststelling begroting 2022 en eigenaarsbijdrage 2022 (AV 21/3) Besluit 3

  5. Samenstelling van het Bestuur Toelichting door het bestuur

  6. Vaststellen huishoudelijk reglement Toelichting door het bestuur (AV 21/5) Besluit 4

  7. Schilderwerk liften a. Toelichting opties door het bestuur (AV 21/6) Besluit 5

  8. Stemprocedure Stemming over de voorgestelde besluiten 1 t/m 4 (AV 21/7)

  9. Sluiting van de vergadering


bottom of page