Uitnodiging Tweede Ledenvergadering 7 juni 2021

Op 11 mei 2021 heeft een algemene vergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering waren onvoldoende stemmen aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Om alsnog rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen is een tweede vergadering uitgeschreven. Deze tweede vergadering zal uitsluitend bestaan uit het behandelen van de verschillende voorstellen zoals opgenomen in de agenda.


De online vergadering (via MS Teams) zal worden gehouden op maandag 07 juni, aanvang 20.00 uur. U hebt hiervoor per mail een uitnodiging ontvangen.

De agenda en de vergaderstukken zijn bij de uitnodigingsmail meegestuurd.

De vergaderstukken worden ook beschikbaar gesteld in de Twinq omgeving.


AGENDA


1. Opening en vaststelling van de agenda

Toelichting bij de gevolgde procedure

Voorstellen voor amendering van de agenda of in te dienen stukken kunt u voor de vergadering uiterlijk 04 juni 18.00 uur sturen naar StJobsveem@outlook.com.

2. Besluitvaardigheid van de vergadering en afhandeling notulen

2.a Aanmelden voor de vergadering bij VvE Beheergroep

2.b Vaststellen van het aantal rechtsgeldige stemmen en van de vertegenwoordiging via

Machtiging

2.c Vaststellen notulen: (document ALV 21/1)

- Algemene ledenvergadering 29 oktober 2020

- Extra (buitengewone) ledenvergadering 16 november 2020

Besluit 1

3. Algemene punten

3.a Mededelingen en ingekomen stukken

3.b Verslag over het afgelopen half jaar en lopende zaken (document ALV 21/2)

- Verslag van het Bestuur

- Verslag van de commissies:

Technische commissie

Kluscommissie

Schoonmaakcommissie

4. Financiële zaken

4.a Jaarrekening 2020 (document ALV 21/3)

- Verslag en advies kascommissie

- Bespreken en vaststellen jaarrekening

- Bestemmen exploitatieresultaat

- Verlenen van decharge aan het bestuur

Besluit 2

4.b Benoeming leden van de kascommissie

Besluit 3

4.c Bijzondere uitgaven

MJOP

- Voorstel voor de financiering van extra werkzaamheden Kopgevel Zuid en lekkages Midden-Atrium (document ALV 21/4)

Besluit 4

- Mandaat aan het bestuur om individuele leden schadeloos te stellen als gevolg van geleden schade

Besluit 5

5. Benoeming van bestuursleden

5.a Aftreden bestuursleden:

- Hans van der Werf (voorzitter)

- Dorine den Herder (secretaris)

5.b Benoeming Christian Bakker als voorzitter

Besluit 6

6. Overige besluiten van formele aard

6.a Incassobesluit VvE

6.b Aanwijzing van een lid dat gemachtigd is tezamen met de voorzitter toestemming te

verlenen voor onttrekkingen aan het reservefonds

Besluit 7

7. Stemming over de voorgestelde besluiten 1 t/m 7 (document ALV 21/5)

8. Rondvraag en sluiting van de vergadering


7 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven