top of page

UPDATE GROENVISIE

Update m.b.t. de Groenvisie Lloyd- en Mullerpier/Kratonkade en de reacties vanuit de

Klankbordgroep; hier en nu gericht op de situatie voor het Jobsveem.


Na eerder breder overleg op 8 feb. j.l. heeft op dinsdag 20 feb. j.l. opnieuw overleg

plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers binnen de Klankbordgroep van Lloydpier en

Kratonkade teneinde de situatie te bespreken/inventariseren:


• Voor de verschillende (deel)lokaties, i.e. kades, straten, IP’s etc. is een overzicht gemaakt van noodzaken en prioriteiten in vergelijk met het PvE en de plannen van Bureau Felixx.

• Voor het Jobsveem is geen IP meer relevant; in de huidige plannen zou er derhalve geen geld beschikbaar zijn om de problemen, zoals ook gesignaleerd in het PvE aan te pakken: hittestress kades en trottoir, geen groen in deze gebieden, middenberm Lloydstraat.

• Binnen de klankbordgroep is nu geïnventariseerd waar o.i. de prioriteiten liggen en wanneer evt. uitvoering in te plannen/te realiseren is.

• Vastgesteld is tevens dat voor het Jobsveem geldt, gezien het feit dat de begane grond verhuurd wordt aan bedrijfsmatige activiteiten de rol voor bewoners een andere is. Los daarvan is o.i. een van de consequenties van de schaal van het Jobsveem dat b.v. geveltuinen weinig passend zijn.

Conform de visie van Bureau Felixx heeft o.i. toepassing van grootschaliger groen de voorkeur, waarmee echter tevens de positie/rol van bewoners w.s. bescheidener wordt.

• Buiten de plannen voor de IP’s en bovenstaande is de suggestie gedaan te overdenken of de

verkeerssituatie van de Lloydstraat niet kan worden aangepast. De huidige twee straten -

waarvan 1 twee-richtingsverkeer - zou, mede gezien de groenvoorziening kunnen worden

veranderd in uitsluitend de bestaande straat aan de westzijde met een extra parkeerstrook,

waarbij langs het Jobsveem plaats kan worden gemaakt voor een fietspad en de vergroening

kan worden verbreedt.

• per 1 maart wordt onze inventarisatie verstuurd aan de Wijkraad en Wijkmanager.

• Tevens is het noodzakelijk dat meer personen dan ondergetekende zich betrokken gaan voelen dan wel actief deelnemen aan het overleg zodat breed draagvlak ontstaat bij onze bewoners en gebruikers.
Martin Pot

Rotterdam, februari 2024

コメント


bottom of page