top of page

Vergadering van eigenaars VVE St Job 30 november a.s.

De vergadering wordt gehouden aan de overkant bij: Trattoria Sophia.

De vergadering begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30.

De benodigde stukken zijn per e-mail naar de eigenaren verstuurd, en ook te vinden op het portal van de beheerder; Klik hier


De agenda is als volgt:

1. Opening en vaststelling agenda

Eventuele aanvullingen op de agenda kunt u voorafgaand aan de vergadering, uiterlijk 28 november versturen naar stjobsveem@outlook.com

2. Notulen vorige vergadering en vaststellen quorum

a. Vaststellen meerderheid (aanwezigheid en/of via machtiging)

b. Vaststellen notulen vorige vergaderingen d.d. 24.05.2022 en 28.06.2022 (document ALV 22/1)

Besluit 1

3. Algemene punten

a. Mededelingen en ingekomen stukken

(geen besluit)

b. Tussentijd verslag van het bestuur over lopende zaken (document ALV 22/2)

(geen besluit)

4. Begroting 2023,

Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) en vaststelling eigenaarsbijdrage

a. Toelichting financiële situatie en begroting (document ALV 22/3a)

b. Toelichting aanpassingen MJOP (document ALV 22/3b)

c. Vaststelling addendum MJOP, begroting 2023 en eigenaarsbijdrage 2023 (document ALV 22/3)

Besluit 2

5. Led schermen liften

a. Toelichting voorstel led-schermen (document ALV 22/4)

Besluit 3

6. Samenstelling van het bestuur

Toelichting door het bestuur op openstaande vacatures

7. Stemprocedure

Stemming over de voorgestelde besluiten 1 t/m 3 (document ALV 22/5)

8. Rondvraag en sluiting van de vergaderingBorrel in de bar van restaurant Trattoria Sophia

Comments


bottom of page