top of page

plannen voor het gebied Schiehaven-Noord


Al geruime tijd zijn de plannen voor het gebied Schiehaven-Noord onderwerp van een (deels fundamentele) discussie;

Het gaat - ruwweg- om het gebied waar nu de sportvelden liggen en de kermis etc. plaatsvindt.


20220911_Nieuwsbrief Bewoners Sub-Commissie Schiehaven-Noord - PDF4
.pdf
Download PDF • 267KB

De opzet is om dit v.m. havengebied om te vormen tot ‘aantrekkelijk woongebied’; de eerste planvorming heeft geresulteerd in 2 opties: een Plan A voor 600 woningen en een Plan B voor 1100 woningen. Voorwaarde voor het realiseren van Plan B is het gedeeltelijk dempen, dus versmallen van de Schiehaven teneinde de benodigde ruimte te creëren voor het grotere aantal woningen. Na een eerste planopzet met meer hogere invulling bestaat het huidige uit een aangepaste versie van Plan B; met meer variatie in gebouwen en hoogtes, meer openingen/zichtlijnen richting rivier.

De actuele discussie richt zich echter met name op de principekeuzes; woningbouw of park, in het eerste geval voor Plan A of B. De kritiek betreft vooral de noodzakelijke/wenselijke hoeveelheid groen in de gehele wijk Schiemond; toch al steeds minimaler gezien de toenemende invulling met woningbouw van zowel Lloydpier, Mullerpier als omgeving Kratonkade. Gezien de resultaten van eerder onderzoek (Nota Ruimte) naar de gewenste hoeveelheid groen per woning - 75 m2. - is een keuze voor een park beter te verdedigen dan opnieuw uitsluitend woningbouw; hoe noodzakelijk ook. Tevens speelt de besluitvorming rond het plan tezamen met het gebrek aan invloed en betrokkenheid van bewoners een cruciale rol: het onderzoek naar de consequenties voor Plan A of Plan B zijn steeds zonder argumentatie ten gunste van de laatste geïnterpreteerd door een vertrekkend wethouder. Onlangs is aangedrongen op herbezinning door het nieuwe college, m.n. de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening Chantal Zeegers.

Op dit moment houdt de Klankbordgroep zich bezig met bovenstaande; na twee bijeenkomsten - op 23 mei en 14 juni 2022 - is nu het wachten op de resultaten van overleg binnen het college. Tevens wachten wij op onderzoeksresultaten m.b.t. enkele andere probleempunten: woningtypologie, de verkeersstromen in en uit de wijk, de windhinder. Aangezien de resultaten nog altijd niet bekend zijn is een derde bijeenkomst nog niet gepland.

Lees ook de bijgevoegde nieuwsbrief.


Voor meer info:

Comments


bottom of page